Archiv ročníku 21 – 2017

Nové průzkumy středověké montánní krajiny na Českomoravské vrchovině

Recent survey of medieval mining landscape infrastructure in the Bohemian-Moravian Highlands

Autor: Petr Hrubý

Článek v PDF

Montánně archeologický výzkum středověkých horních děl v Kutné Hoře v letech 1999–2016

The 1999–2016 archaeological excavations of medieval mines in Kutná Hora

Autor: Filip Velímský

Článek v PDF

Jednotná terminologie – základ úspěšné mezioborové spolupráce

Uniform terminology – fundamentals for successful interdisciplinary cooperation

Autor: Josef Večeřa

Článek v PDF

Vom Handel in mittelalterlichen Bergstädten – Die Auswirkungen von Änderungen im überregionalen Handelsverkehr auf die Bergstädte Freiberg und Kuttenberg an ausgewählten Beispielen

Obchod ve středověkých horních městech – Změny v nadregionálních obchodních stycích a jejich vliv na horní města Freiberg a Kutná Hora (vybrané příklady)

Autoři: Ivone Burghardt, Jitka Stessl

Článek v PDF

„Gold rush“ or „considered investment“? Origins of mining towns in the medieval Central Europe

„Zlatá horečka“ nebo „promyšlená investice“? Vznik horních měst ve středověké Střední Evropě

Autor: Pavel Cembrzýński

Článek v PDF

Špania Dolina – Piesky. Poklad mincí z 15.–16. storočí. Analýza súboru a jeho historické pozadie

Špania Dolina – Piesky. A 15th-16th century coin hoard. Analysis of the assemblage and its historical background

Autoři: Martin Kvietok, Ján Hunka

Článek v PDF

Metalurgické (Pod)krušnohoří – stopy po výrobě bronzu v době bronzové

Metallurgy in Northwest Bohemia and in the foothills of Ore Mountains – evidence of bronze production in the Bronze Age

Autor: Markéta Augustýnová

Článek v PDF

Vier Jahre grenzübergreifende und transdisziplinäre Montanarchäologie im sächsisch-böhmischen Erzgebirge

Čtvrté výročí přeshraniční a mezioborové montánní archeologie v sasko-českém Krušnohoří

Autoři: Christiane Hemker, Johann Friedrich Tolksdorf

Článek v PDF

Kremsiger 2016. Stav výzkumu středověkého hornického sídliště v Krušných horách

Kremsiger 2016. A state of the excavation at the medieval minig settlement in Krušné Hory (Ore Mountains) (Czech Republic)

Autoři: Petr Bohdálek, Jiří Crkal, Kryštof Derner, Petr Kočár, Romana Kočárová, Roman Křivánek, René Kyselý, Petr Lissek, Vladimír Šrein

Článek v PDF

Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen in den mittelalterlichen Bergbaustädten Dippoldiswalde und Freiberg

Archeologické a přírodovědecké výzkumy ve středověkých hornických městech Dippoldiswalde a Freiberg (Dippoldiswalde – česky dříve Děpoltice pozn. překl.)

Autor: Matthias Schubert

Článek v PDF

Důlní revír Smrkovec

Mining region Smrkovec

Autor: Ondřej Bouše

Článek v PDF

Nové poznatky k historické exploataci zlata na Vodňansku

New knowledge of historical gold exploitation in Vodňany

Autoři: Kateřina Mašlová, Petr Hrubý

Článek v PDF

První archeologicky doložený zlatorudný mlýn v povodí řeky Lužnice v jižních Čechách. Černýšovice u Bechyně

The first archaeologically documented gold ore mill in the basin of river Lužnice in South Bohemia. Černýšovice near Bechyně

Autoři: Jiří Fröhlich, František Janda, Daniel Hlášek

Článek v PDF

Lidar images in identification of small scale placer gold mines – case study of Microregion Wleń /Lähn in the Sudetes Foothills, Silesia, Poland

Využití laserového skenování reliéfu při identifikaci extenzivních rýžovišť zlata – případová studie z mikroregionu Wleń/Lähn v podhůří Sudet v polském Slezsku

Autoři: Maria Legut-Pintal, Anna Łuczak, Jerzy Piekalski

Článek v PDF

Ancient procedures of gold cementation and gold scorification: considerations on their reliability through experimental archaeology, interpretation of chemical reactions and thermodynamics

Starověké postupy zlaté cementace a scorifikace zlata: úvahy o jejich spolehlivosti pomocí experimentální archeologie, interpretace chemických reakcí a termodynamiky

Autoři: Angela Celauro, David Loepp, Daniela Ferro

Článek v PDF

Kapelky pokaždé jinak

Cupels always differently

Autoři: Michaela Kovářová, Martin Bartoš

Článek v PDF

Bergauf – Bergab – Die Suche nach dem bronzezeitlichen Bergbau

Do kopce – z kopce – Hledání dolů doby bronzové

Autoři: Jennifer Garner, Diana Modarressi-Tehrani, Jozef Bátora

Článek v PDF

Chemická analýza archeologického materiálu z prubířské pece v Jezuitské koleji v Kutné Hoře

Chemical analysis of archaeological material from the assay furnace at the Jesuit College in Kutna Hora

Autoři: Jan Frolík, Karel Malý

Článek v PDF