1. Přijímány jsou pouze práce, které nebyly dosud uveřejněny ani zadány do tisku.
 2. Příspěvky se přijímají průběžně a budou uveřejňovány dle technických možností redakce taktéž průběžně.
 3. Příspěvky jsou přijímány v českém nebo anglickém jazyce (po dohodě i v německém), v elektronické podobě (e-mailem na CD) v textových editorech (nejlépe ve formátu rtf.).
 4. Příspěvky odevzdávejte v rozsahu maximálně do 30 stran (1800 znaků včetně mezer na stranu) rukopisu (více jen po domluvě s redakcí).
 5. V textovém editoru nepoužívejte žádný způsob úpravy textu mimo kurzívu a tučného písma, zejména nepoužívejte oboustranné zarovnávání, ukončení řádku klávesou ENTER a rozdělování slov na konci řádku.
 6. Tabulky zařaďte podle uvážení přímo do textu (MS Word), pokud budou v samostatných souborech, vyznačte v textu jejich umístění. Všechny samostatně dodané obrazové materiály musí být označeny číslem, jménem autora, musí mít vyznačenou orientaci, popřípadě požadované zmenšení.
 7. Každý příspěvek musí obsahovat název v českém a anglickém jazyce, celé jméno autora (autorů), adresu autora včetně e–mailu, abstrakt v angličtině (max. v rozsahu 30 řádků) a klíčová slova v angličtině (3–10 slov), text článku, dále podle uvážení autora souhrn – summary (u česky psaných v angličtině a u anglicky psaných v češtině). Popisky k přílohám musí obsahovat číslo, český a anglický název, u obrázků i jméno autora.
 8. Citace literatury se řídí oborovými pravidly (podrobné informace žádejte v redakci). Použití písma při citaci v textu: v textu u autorů používejte malé písmo např. podle Slavíka (Slavík 1970), stejně tak jako u autorů za druhy rostlin, zvířat aj. např. Thera britannica (Turner, 1925); dále místo symbolu & používejte – et, et all. V seznamu použité literatury používejte kapitálky: Novák J. (2001): Sfalerit z Jihlavy. – Bulletin of Geoscience, 24: 18–24. Praha. U časopisů vypisujte úplné názvy. U číselných údajů se používá dlouhá pomlčka bez mezer: alt0150. Při psaní datumu patří za tečkou mezera: 21. 5. 2005.
 9. Překlad si zajišťuje autor sám, redakce zprostředkovává pouze jazykovou revizi menšího rozsahu.
 10. Za obsahovou a jazykovou správnost textu zodpovídá autor.
 11. Redakce si vyhrazuje právo v nutných případech změnit umístění tabulek a obrázků.
 12. Korektury se provádějí podle ČSN 880 410. Autor obdrží příspěvek před zveřejněním ke korektuře.
 13. Příspěvky procházejí dvěma recenzemi typu „peer review“. Recenzenti jsou publikačně aktivní nezávislí odborníci z oborů, do jejichž kompetence příspěvky spadají a pro autory zůstávají anonymní. Na základě recenzí autoři příspěvky před vydáním upraví. Recenzní posudky jsou archivovány v redakci.
 14. Kontaktní adresa redakce je: Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 55, 586 01 Jihlava, tel. 567 573 893, e-mail: acta@muzeum.ji.cz. nebo Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Zámek 1, 674 01 Třebíč, tel. 568 408 890, e-mail: hhouzarova@muzeumtr.cz
 15. Příspěvky neupravené dle pokynů pro autory budou vráceny.