Karel Malý: Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 55, CZ-586 01 Jihlava; e-mail: maly@muzeum.ji.cz

 

Geolog Zdeněk Laštovička oslavil 6. června osmdesáté narozeniny. Doslova i v přeneseném slova smyslu nepřehlédnutelná osobnost – geolog, vyskoškolský učitel, věděc, popularizátor, muzejník i veřejný činitel a ve veřejném životě neustále aktivní člověk – to je velmi zjednodušený popis profesního života doc. RNDr. Zdeňka Laštovičky, CSc.

Zdenek Laštovička se narodil 6. 6. 1940 v Praze, sám sebe ale považuje za Jihočecha. Do Chlumu u Křemže se s matkou a bratrem přestěhoval poté, co fašisti za odbojovou činnost popravili jeho otce. Po ukončení Vyšší průmyslové školy geologické v Praze se od roku 1958 datuje jeho už prakticky trvalé působení na Vysočině a v Jihlavě.

Tady začíná na pozici hydrogeologa v Krajském zemědělském a projekčním ústavu (v Jihlavě a v Českých Budějovicích). Základní vojenskou službu absolvoval jako „černý baron“ v letech 1959-1962. Potom pracoval dva roky v Geologickém průzkumu n.p. Praha, závod Jihlava. Mezi roky 1965 a 1978 působil jako geolog v jihlavském muzeu a pak v Geoindustrii Jihlava.

Od roku 1980 pracoval jako vysokokoškolský učitel – jeho jméno je spjato s jihlavským oddělením Vysoké školy zemědělské Brno a Ústavem pedologie a geologie Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské Brno. Od r. 1995 byl vedoucím Ústavu geologie a pedologie. Po „přestávce“, kdy pracoval jako místostarosta Jihlavy, se vrátil  na Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu jako vedoucí Ústavu geologie a pedologie na Lesnické a dřevařské fakultě. Od roku 2002 se velmi zásadně se podílel na fungování Vyšší odborné školy v Jihlavě a vzniku Vysoké školy polytechnické v Jihlavě; tady zastával od roku 2004 do roku 2007 funkci prorektora pro vědu, výzkum a celoživotní vzdělávání.

Vysokoškolské a vědecko-pedagogické tituly získal na Přírodovědecké fakultě J. E. Purkyně v Brně (v r. 1968 dálkové studium oboru geologie a paleontologie a v r. 1981 titul RNDr.), na Vysoké škole zemědělské (1987 – titul kandidát věd) a v r. 1993 na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně (řádná docentura).

Docent Laštovička byl po celý svůj život veřejně činnou a v nejlepším slova smyslu angažovano osobností. Zasazoval se o ochranu přírody, poznávání historie a kulturního vývoje Jihlavska i celé Českomoravské vrchoviny, je dlouholetým aktivním členem Českého svazu bojovníků za svobodu. Řada institucí také ocenila jeho přínos udělením nejrůznějších ocenění, čestných členství a pamětních listin. Mimo jiné je držitelem nejvyššího ocenění Kraje Vysočina tzv. Kamenné medaile, Stříbrné pamětní medaile udělené předsedou Českého báňského úřadu nebo ceny Český permon 2009 za dlouholetou činnost v oblasti montanistiky.

Do současné doby publikoval asi 250 článků odborného nebo populárně-věděckého zaměření, většina z nich se regionálně vztahuje k Českomoravské vrchovině. Je autorem nebo spoluautorem vyskoškolských skript a učebnic. Za dobu jeho působení v jihlavském muzeu se zdvojnásobil rozsah geologických sbírek, podstatným způsobem byla zlepšena jejich evidence a díky doc. Laštovičkovi je v muzeu uložena rozsáhlá hmotná i fotografická dokumentace řady klasických i nově objevených mineralogických lokalit. Byl autorem expozice na hradě Roštejn věnované kamenictví, byl i autorem nebo spoluautorem řady muzejních výstav. Pro Jihlavsko zásadní se staly práce doc. Laštovičky v montanistice – byl jedním z prvních, kteří od 60. let systematicky dokumentovali pozůstatky dolování a celou problematiku prezentovali odborně i popularizačně. Zasadil o ochranu a záchranu řady montánních památek, v roce 1995 byl také jedním ze zakladatelů (dnes mezinárodní) konference Stříbrná Jihlava.

K osobnosti Zdeňka Laštovičky mimo výše uvedených seriozních životopisných informací a výčtu nesporných profesních úspěchů patří neodmyslitelně ještě velký a velmi vytříbený smysl pro humor a životní nadhled. Drobnou ukázku toho, jak doc. Laštovička s úsměvem myslel už ve svých 37 letech na budoucí generace jihlavských muzejníků, přinášíme na přiloženém obrázku – jedná se o dokument který byl doc. Laštovičkou ukryt v zákoutích geologického depozitáře.

Celoživotním mottem doc. Laštovičky bylo geologické „Mente et malleo“. Přejme jemu i nám, aby i v dalších letech mohl toto krédo stále naplňovat!Obsah článku v PDF / Download PDF