Oldřich Rod: Pod Skalkou 1181, Ledeč nad Sázavou, CZ – 58401; e-mail: djdoor@seznam.cz

Abstract: This paper has informed about interesting faunistic records and bionomical data of beetles from Ledeč nad Sázavou and the surrounding area. The species of beetles which are presented in this paper belong to the following families: Carabidae, Chrysomelidae, Geotrupidae, Scarabaeidae, Staphylinidae.

Key words: faunistic, Coleoptera, Czech Republic, Ledeč nad Sázavou, Bohemian-Moravian Higlands

Tento článek má za úkol informovat o zajímavých nálezech a pozorování brouků z let 1995‒2016 z nebližšího okolí Ledče nad Sázavou. 
Zkratky použité v textu: ČS = kategorie ohrožení z Červené seznamu bezobratlých ČR (Farkač et al. 2005); § = kategorie ohrožení dle Vyhl. č. 395/1992 Sb. ve znění Vyhl. č. 175/2006 Sb; EVL= evropsky významná lokalita; leg. = sbíral; coll. = sbírka; det. = determinoval (určil); observ. = pozoroval; ex. = exemplář.

PŘEHLED DRUHŮ

Střevlíkovití (Carabidae)

Carabus problematicus problematicus Herbst, 1776: ČS: Není uveden. §: Druh ohrožený. V ČR nominotypický poddruh, po celém území ojedinělý. Lokálně hojný v lesích pahorkatin a hor (Hůrka 1996).
Nálezová data: Bohemia, Ledeč nad Sázavou, 6357b, smrkový les, 30. 7. 2006, 1 ex., O. Rod observ.; Bohemia, Ledeč nad Sázavou, 6357b, 15. 9. 1997, 1 ex.; 1. 6. 1998, 1 ex.; 12. 8. 2001, 1 ex.; 10. 5. 2009, 1 ex.; 29. 8. 2009, 1 ex., vše P. Ďoubal observ.

Omophron limbatum (Fabricius, 1776): ČS: Není uveden. §: Není uveden. Psamobiont, hygrofil. V Čechách lokálně na plochých, nezarostlých písčitých březích neznečištěných vod (Veselý 2002).
Nálezová data: Bohemia, Kožlí, 6357a, písčitokamenitý břeh nádrže Želivka (EVL Želivka), 6. 9. 2016, 9 ex., O. Rod leg., det. et coll.; 15 ex., R. Nový leg., det. et coll.

Mandelinkovití (Chrysomelidae)

Donacia dentata Hoppe, 1795: ČS: Ohrožený druh. §: Není uveden. Vyskytuje se v okolí vod, kde roste jeho živná rostlina žabník (Alisma sp.), nebo šípatka (Sagittaria sp.) (Hesoun et Jelínek 2006).
Nálezová data: Bohemia, Pavlov, 6258c, na šípatce, 29. 7. 2016, 4 ex., O. Rod leg., det. et coll.
Donacia versicolorea (Brahm, 1790): ČS: Ohrožený druh. §: Není uveden. Živnou rostlinou je rdest vzplývavý (Potamogeton natans). D. versicolorea se vyskytuje lokálně po celém území ČR od nížin až do hor. V nádržích s větší populací živné rostliny bývá hojný (Maštera et al.
2015).
Nálezová data: Bohemia, Pavlov, 6258c, na rdestu vzplývavém, 24. 6. 2016, 1 ex.; 29. 7. 2016, 1 ex., vše O. Rod leg., det. et coll.

Chrobákovití (Geotrupidae)

Odonteus armiger (Scopoli, 1772): ČS: Ohrožený druh. §: Ohrožený druh. Vzácný druh známý z více lokalit jižní Moravy. Často nalétává na světlo. Na lesních loukách, ale i jinde (Tesař 1957).
Nálezová data: Bohemia, Bojiště, 6357b, lesní louka, smyk za letu, 18.‒23. 7. 2016, více ex., R. Nový observ.; 20. 7. 2016, 1 ex., O. Rod observ.; Bilantova Lhota, 6357b, lesní louka, na světlo, 8. 8. 2016, 2 ex., O. Rod observ.

Vrubounovití (Scarabaeidae)

Aphodius scrutator (Herbst, 1789): ČS: Není uveden. §: Není uveden. Dříve velmi vzácný, dnes značně se šířící druh vyskytující se na exkrementech velkých býložravců, zejména skotu (Týr 1999, Škorpík 2015).
Nálezová data: Bohemia, Pavlov, 6257d, kravský trus, 17. 8. 2016, 3 ex.; 19. 8. 2016, 2 ex.; 21. 8. 2016, 1 ex.; 9. 9. 2016, 2 ex., vše O. Rod, leg., det. et coll.

Gnorimus nobilis (Linné, 1758): ČS: Zranitelný druh. §: Silně ohrožený druh. G. nobilis (L.) je příznačným broukem přírodně zachovalých podhorských listnatých lesů, hlavně bukových. V nížinách se vyskytuje zřídka. Samičky kladou vajíčka do trouchnivého dřeva starých kmenů a kořenů listnatých stromů, obvzláště buků. Brouci nejraději usedají na bíle a bohatě kvetoucí keře jako tužebník (Filipendula), tavolník (Spiraea), bez (Sambucus), různé okoličnaté rostliny (Daucaceae) apod. (Balthasar 1956).
Nálezová data: Bohemia, Ledeč nad Sázavou, 6257d, Rašovec , 12. 6. 2010, 1 ex., O. Rod observ.; Bohemia, Smrčná, 6358a, květ Knautia sp., 29. 6. 2010, více ex., O. Rod observ.; Bohemia, Ledeč nad Sázavou, 6357b, V. 2009, 3 ex., R. Nový observ.; Bohemia, Ledeč nad Sázavou, 6257d, 15. 6. 1995,
1 ex.; 5. 8. 1996, 1 ex.; 25. 6. 1999, 1 ex.; vše P. Ďoubal observ.

Oryctes nasicornis ondrejanus Minck, 1916: ČS: Ohrožený druh. §: Ohrožený druh. Stal se druhem do jisté míry synantropním, vyskytuje se v kompostech, skládkách pilin, či dřevních štěpek. Ve svém areálu rozšíření, tvoří několik poddruhů, z nichž v ČR se vyskytují 2. Je to O. n. ondrejanus, který žije v Čechách a největší části Moravy. Na východní a jihovýchodní Moravě tvoří přechodné formy k poddruhu O. nasicornis holdhausi Minck, 1914, vyskytujícímu se na Slovensku (Bunalski 1999, Balthasar 1956).
Nálezová data: Bohemia, Kožlí, 6357b, halda pilin, 14. 7. 2010, 1 ex.; Bohemia, Ledeč nad Sázavou, 6257d, Rašovec, skládka štěpky od technických služeb, 28. 8. 2011, 1 ex.; Bohemia, Ledeč nad Sázavou, 6357b, 12. 7. 2016, 1 ex., vše O. Rod observ.; Bohemia, Ledeč nad Sázavou, 6257d, 29. 6. 2009, 1 ex.; 9. 6. 2014, 2 ex., vše P. Ďoubal observ.; Bohemia, Kožlí, 6357b, 17. 6. 2013, 1 ex., P. Ďoubal observ.

Drabčíkovití (Staphylinidae)

Emus hirtus (Linné, 1758): ČS: Ohrožený druh. §: Ohrožený druh. Patří do ekologické skupiny brouků vázaných na trus skotu. Jeho vazba spočívá v predaci koprofágního hmyzu zejména brouků čeledi Scarabaeidae a much čeledi Scatophagidae. Zřídka se vyskytuje na koňských, příp. lidských exkrementech, pod hnijícími rostlinnými zbytky, na mršinách, hnijících houbách a stromové míze. Ve druhé polovině 20. století u nás téměř vymizel, z území ČR bylo publikováno pouze několik nálezů (Kočárek 1997).
Nálezová data: Bohemia, Pavlov, 6257d, kravský trus, 18. 8. 2016, 1 ex.; 19. 8. 2016, 1 ex., vše R. Nový, observ.; Bohemia, Obrvaň, 6257d, hnojiště, 8. 5. 2013, 2 ex.; 12. 5. 2013, 1 ex.; 19. 5. 2013, 1 ex.; 1. 7. 2013, 1 ex.; 25. 5. 2014, 1 ex., vše P. Ďoubal observ.

PODĚKOVÁNÍ

Za poskytnutí některých faunistických dat děkuji R. Novému a P. Ďoubalovi.

LITERATURA

 • Balthasar V. (1956): Brouci listorozí – Lamellicornia. Díl I. Lucanidae – roháčovití, Scarabaeidae – vrubounovití. Pleurosticti. Fauna ČSR II. – Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 286 pp.
 • Bunalski M. (1999): Die Blatthornkäfer Mitteleuropas. Coleoptera, Scarabaeoidea. ‒ Bratislava, 80 pp.
 • Farkač J., Král D. et Škorpík M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates). – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
 • Hesoun P. et. Jelínek A. (2006): Inventarizační zoologický průzkum PP Luží u Lovětína. ‒ Hamerský potok o. s., 15 pp.
 • Hůrka K. (1996): Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky. ‒ Kabourek, Zlín, 565 pp.
 • Kočárek P. (1997): Výskyt Emus hirtus na území České republiky (Coleoptera: Staphylinidae). [On the occurrence of Emus hirtus in the territory of the Czech Republic (Coleoptera: Staphylinidae).]. ‒ Klapalekiana, 33: 185‒186.
 • Maštera J., Dvořák I., Křivan V., Bezděčková K. et. Bezděčka P. (2015): Zoologické průzkumy Rančířovského Okrouhlíku. ‒ Mokřady – ochrana a management, Dobronín, 46 pp.
 • Škorpík M. (2015): Zemědělská krajina a praktické problémy ochrany. ‒ Živa, 4/2015: 173‒178.
 • Tesař Z. (1957): Brouci listorozí – Lamellicornia. Díl II. Scarabaeidae – vrubounovití. Laparosticti. Fauna ČSR II. – Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 326 pp.
 • Týr V. (1999): Rozšíření druhu Aphodius (Coprimorphus) scrutator (Coleoptera: Scarabaeidae) v Čechách, na Moravě a na Slovensku. (Distribution of Aphodius (Coprimorphus) scrutator (Coleoptera: Scarabaeidae) in Bohemia, Moravia and Slovakia.). – Klapalekiana, 35: 145–156.
 • Veselý P. (2002): Střevlíkovití brouci Prahy (Coleoptera: Carabidae). ‒ Praha, 167 pp.


Obsah článku v PDF / Download PDF